+66 2453 1975-77 info@batteryasia.co.th
เครื่องผลิตน้ำกลั่น  สำหรับแบตเตอรี่

เครื่องผลิตน้ำกลั่น  สำหรับแบตเตอรี่

เครื่องผลิตน้ำกลั่นสำหรับแบตเตอรี่ โดยผ่านระบบการกรองตะกอน 5 - MICRON และไส้กรองแบบพิเศษ (เรซิ่น) 2ท่อ น้ำที่บริสุทธิ์ได้ผ่านการทดสอบด้วยระบบเซ็นเซอร์ วัดค่าความนำไฟฟ้า และได้น้ำที่บริสุทธิ์ตามค่ามาตรฐาน

Downloads

Downloads